พาณิชย์ เร่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่…‘DNA Business Camp’

พาณิชย์ เร่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่…‘DNA Business Camp’

นำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ตอบโจทย์ความต้องการตลาดยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA Business Camp) เพื่อสร้างแนวคิดด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ โดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นต้นแบบนักธุรกิจรุ่นใหม่

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า การทำธุรกิจยุคดิจิทัลการปรับตัวถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจหลักในยุคที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้น และความคาดหวังของผู้บริโภคก็มีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องเป็นการตลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกมิติ รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและผู้บริโภคยุคใหม่ให้ดีที่สุด

 

เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้ต่างมองหาประสบการณ์ใหม่และความคุ้มค่าในการใช้สินค้าและบริการ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองหรือความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การสร้างแบรนด์บนโลกดิจิทัล (Digital Branding) จะช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ดังนั้น การจะสร้างธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวจำเป็นต้องใช้ข้อมูล (Data) และใส่ใจพฤติกรรมลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อนำความต้องการหรือปัญหา (Consumer Pain Point) มาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุด

 

กรมฯ กำหนดจัดงานสัมมนา “Kreative Branding x Service Design” เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์สินค้าแบบ Kreative Branding โดยใช้แนวคิด Knowledge+Creative และกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตราสินค้า การใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างแนวคิดเชิงออกแบบกระบวนการให้บริการ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และจุดประกายความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ‘DNA Business Camp’ (อบรมเชิงลึก 30 ชั่วโมง) เข้ารับคำปรึกษา บ่มเพาะและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงผ่านการให้คำปรึกษารายธุรกิจ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ตราสินค้าและการคิดเชิงออกแบบ (Service Design)

 

 “การตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล คือ การเลือกทำจากสิ่งที่ถนัด สร้างจากตัวตนที่แท้จริง โดยใช้ Brand D.N.A. ช่วยกำหนดกลยุทธ์ เพื่อการสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง มีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ และยั่งยืน จนเกิดเป็นความภักดีในแบรนด์ (brand loyalty) แต่สิ่งเดียวในยุคนี้ที่สามารถเชื่อมต่อลูกค้าและสามารถความผูกพันในระยะยาวได้ คือ Brand Idea ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการ” อธิบดี กล่าวสรุป

 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 อีเมล์ [email protected] และ www.dbd.go.th