ยูโอบีเสนอขายกองทุนเปิด(UDBC3Y3)

ยูโอบีเสนอขายกองทุนเปิด(UDBC3Y3)

ชูกลยุทธ์โครงสร้างการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้นพร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตราสารหนี้จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

 

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 (UDBC3Y3) โดยเปิดเผยว่า “หลังจากได้มีการเปิดตัวกองทุน UDBC3Y1 และ UDBC 3Y2 ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น กองทุนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ทางบลจ. ยูโอบี จึงมีความมั่นใจที่จะนำเสนอกองทุน UDBC3Y3 เป็นกองทุนที่สามดังกล่าว  โดยกองทุนมีกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่า 8% (หรือ 2.60% ต่อปี) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ระยะเวลาของกองทุน) ทั้งนี้กองทุน UDBC3Y3 จะเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562”

“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 (UDBC3Y3) เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่แบ่งโครงสร้างการลงทุนของกองทุนออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่ 1 ส่วนของเงินต้น* กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์Buy and hold เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่า 93% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV และโครงสร้างการลงทุนของกองทุน UDBC3Y3 นี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนของเงินต้นผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน”

“โครงสร้างการลงทุนของกองทุนในส่วนที่ 2 กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 7% ของ NAV เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชั่น (Call option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน มีการบริหารในเชิงรุก (Active management) สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดในแต่ละช่วง”

“สำหรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคำนวณสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Call Option) นั้น มีโครงสร้างใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ กรณี 1 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc น้อยกว่าร้อยละ 0 (<0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% พร้อมเงินต้นคืน* กรณี 2 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0-8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 8% (หรือคิดเป็น 2.60% ต่อปี) พร้อมเงินต้นคืน* และกรณี 3 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มากกว่าร้อยละ 8 (>8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลตอบแทนที่คำนวณได้จริง พร้อมเงินต้นคืน*" (โปรดศึกษาเงื่อนไขดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยโลกที่จะทรงอยู่ในระดับต่อเนื่องจากการคาดการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางยุโรปที่ปรับทิศทางการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯที่เริ่มสะท้อนการชะลอตัวในภาคการผลิตและภาคการค้าที่หดตัวลง ในขณะที่ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ต่ำ สนับสนุนให้เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้ อย่างไรก็ตามประเด็นของสงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อและไม่ได้ข้อสรุป ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และส่งผลให้ตลาดทุนรวมทั้งตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนมาก บลจ. ยูโอบี มองว่าการลงทุนในกองทุน UDBC3Y3 เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว และตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบัน

 

*หมายเหตุ : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน ทั้งนี้หากไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default) ในส่วนที่ 1 โดยเงินต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย)

กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / การลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ Call Option กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในส่วนดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนในหนังสือชี้ชวน)

นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บลจ. แต่งตั้ง และงานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222

 

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม  แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญา Call Warrant หรือ สัญญา Call option ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของหน่วยลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา Call Warrant หรือ Call option อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของหน่วยลงทุน

- ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) ทั้งจำนวน อย่างไรก็ดีในส่วนของการลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ สัญญา Call option กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในส่วนดังกล่าว

- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

- กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ         

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารองค์กร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

แทนใจ โพธิแท่น  

อีเมลล์  [email protected]

โทร + 66 2786 2077                มือถือ +66 81 917 0066

ทรรศน์ไท แก้วบัวงาม

อีเมลล์ [email protected]

โทร +662 786 2076 มือถือ +66 81 341-1722