กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงช้อปปี้ ลาซาด้า เฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงช้อปปี้ ลาซาด้า เฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงช้อปปี้ ลาซาด้า เฟซบุ๊ก กูเกิล และยูทูบ ร่วมต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต

       

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ในขณะที่เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4G หรือ 5G ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และอุปกรณ์สื่อสารที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ได้ช่วยสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าในทางธุรกิจอย่างมหาศาล แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็สร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและป้องกันได้ยาก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา รูปแบบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับเปลี่ยนจากการวางขายสินค้าละเมิดในท้องตลาด เป็นการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการขายสินค้าละเมิดทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทั้งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและประชาชนผู้บริโภค

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงให้ความสำคัญกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กรมฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย

นอกจากนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารเว็บไซต์ชั้นนำ ทั้งในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าที่คนไทยรู้จักกันทั่วไป อย่างช้อปปี้ ลาซาด้า โซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของโลก อย่างเฟซบุ๊ก และเสิร์ชเอนจิน (กลไกสืบค้นข้อมูลออนไลน์) ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลก อย่างกูเกิลและยูทูบ เข้าร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วย

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และเว็บไซต์ชั้นนำต่างๆ ได้มาพบหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต

โดยเว็บไซต์ชั้นนำต่างได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และให้คำแนะนำเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถึงแนวทางดำเนินการเพื่อป้องปรามการละเมิดบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีที่รับผิดชอบงานด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกับผู้บริหารเว็บไซต์ช้อปปี้ และลาซาด้า ประกาศว่าจะปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต โดยการประสานความร่วมมือ กำหนดมาตรการ เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่สนับสนุนการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายและระบบการค้าที่เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และเพื่อปกป้องสิทธิของทั้งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและประชาชนผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป