พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช.

พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช.

ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ หรือ LogTech 2018พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 โครงการเพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) รายแรกของประเทศไทย ผลทีม “Airportels” จากผลงาน “บริการรับฝากขนส่งกระเป๋าสัมภาระ” คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป รับเงินรางวัลจานวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และโอกาสไปดูงานโลจิสติกส์ที่ประเทศเยอรมนี ขณะที่ทีม “กอและ” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผลงาน “แอพพลิเคชั่นช่วยกระจายอาหารทะเลจากเรือประมงพื้นบ้าน” ชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัลจานวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อานวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการ Panus Thailand LogTech Award ริเริ่มดาเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด ผู้นาตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจานวนมาก ทั้งประเภทนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป โดยเมื่อปีที่แล้วนั้นถือได้ว่า การดาเนินโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 นั้น ประสบความสาเร็จ และทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม และทาให้ทุกท่านได้รับรู้ว่า

ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และ Startups ของประเทศไทย มีแนวคิดและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ล้าหน้า และทันสมัย ไม่แพ้ต่างประเทศเลยทีเดียว”และในปีนี้ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ผู้ให้ความสนใจในโครงการ และร่วมสมัครกันเป็นจานวนมากอีกเช่นเคย ทั้งนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกใบสมัครทั้งสองประเภทเป็นจานวนทั้งสิ้น 22 ทีม และแต่ละทีมได้ผ่านการ Coaching ในเรื่องของ Logistics และวิธีการนาเสนอบนเวทีในวันกิจกรรม Logtech Boot Camp มาแล้ว

ผลการประกวดปรากฎว่า ทีม “Airportels” จากผลงาน “บริการรับฝากขนส่งกระเป๋าสัมภาระ” ชนะเลิศประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ได้รับเงินรางวัลจานวน 100,000 บาท ที่สอง คือ ทีม “Transporter Drone” จากผลงาน “โดรนลาเลียงสินค้า” ได้รับเงินรางวัลจานวน 50,000 บาท และที่สามคือ ทีม “Business Competitive Intelligence (BCI)” จากผลงาน “ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบอัตโนมัติ” ได้รับเงินรางวัลจานวน 30,000 บาท โดยทั้ง 3 ทีมได้รับโอกาสไปดูที่ประเทศเยอรมนีด้วย

ขณะที่ประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ “กอและ” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงาน “แอพพลิเคชั่นช่วยกระจายอาหารทะเลจากเรือประมงพื้นบ้าน” รับเงินรางวัลจานวน 30,000 บาท ที่สอง คือ ทีม “Easy Gas” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จากผลงาน “ระบบขนส่งแก๊สอัจฉริยะ” รับเงินรางวัลจานวน 20,000 บาท และที่สาม คือ “Salamujore” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลงาน “รถบรรทุกหัวกระสุนพลังงานไฟฟ้า” รับเงินรางวัลจานวน 10,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด ยังได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้โครงการ Panus Thailand Logtech Video Content Award 2018 โดยมีคอนเซปท์เดียวกันว่า “Logistics is Everything” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ร่วมส่งแนวคิด เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของคนทั่วไปว่า แท้จริงแล้ว Logistics นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เอง โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ “คุณศิวกร เอี่ยมเอก” จากผลงานคลิปวีดีโอ “ก๋วยจั๊บกับโลจิสติกส์” รับเงินรางวัลจานวน 30,000 บาท ที่สอง คือ “คุณสถาปัตย์ นันตา” จากผลงาน “Logistic is everything จริงๆ” รับเงินรางวัลจานวน 20,000 บาท และที่สาม คือ คุณจักราวุธ ปินะกัง จากผลงาน “Logistics, Now and Then” รับเงินรางวัลจานวน 10,000 บาท

นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด กล่าวว่า “บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจในโครงการ และได้มองเห็นความสาคัญของ Logistics โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและงานในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จากัด มองว่า กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมและประเทศชาติ โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยให้ก้าวล้าทันสมัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่นโยบาย 4.0 ได้อย่างมั่นคง และโครงการนี้ ย้าให้เห็นว่าการให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่ง รวมถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ โดย มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร องค์กร สังคมโดยรวม และประเทศชาติ เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจเกือบทุกด้านในปัจจุบัน ล้วนมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายมาเป็นองค์ประกอบสาคัญทั้งสิ้น”

นายพนัส วัฒนชัย กล่าวเพิ่มอีกว่า “ปีนี้มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 ทั้ง 2 ประเภท มีจานวนมากขึ้น จากจานวนผู้สมัครเข้ามาในรอบแรก ประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผู้สมัครเข้ามาทั้งหมด จานวน 12 ทีม และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป จานวน 26 ทีม ซึ่งได้มีการคัดเลือกจนเหลือผู้เข้า Pitching ในวันนี้ เป็นประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 9 ทีม และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป จานวน 13 ทีม และยังมีผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานด้านคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ “Logistics is Everything” อีกจานวน 5 ผลงานด้วยกัน ผู้ชนะในประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปของโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 ทั้ง 3 ลาดับ จะได้รับสิทธิ์ไปดูงานโลจิสติกส์โลก IAA Commercial Vehicles 2018 และได้เยี่ยมชมองค์กร Logistics รวมถึงศูนย์ Acceleration ต่างๆ ที่ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์”

“อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าไอเดียหรือนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศหรือระดับภูมิภาคต่อไป และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Panus Thailand LogTech Award จะได้รับการสนับสนุน ผลักดัน อย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการ “Logistics” รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่มากก็น้อยต่อไป” นายพนัส วัฒนชัย กล่าว