กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก - โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ร่วมสนับสนุน

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด Women and Diabetes – Our right to a healthy future

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

 

โรคเบาหวาน หนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases, หรือNCDs)โรคที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งนานาชาติต่างให้ความสำคัญในการดูแล รณรงค์ เพื่อลดความชุกของการเกิดโรคเบาหวาน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุให้การหยุดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเป็นเป้าหมายหนึ่งในเก้าเป้าหมายของการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยได้บรรจุให้โรคเบาหวานอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยสุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2563 และรวมไปถึง UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุม และรับมือกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็น โรคที่ซับซ้อนเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการรักษาและดำเนินไปของโรค  เริ่มตั้งแต่อาหารการดำเนินชีวิต การเลือกใช้ยารักษา ทั้งนี้เป้าหมายหลักสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่จะลด ชะลอ ความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักตามมาภายหลัง เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมดูแล ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลให้มีการควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย และได้ประโยชน์สูงสุดในการรักษา ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล รวมถึงค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน อีกด้วย   เป็นที่มาว่าโรคเบาหวาน เป็นโรคที่ต้องการความสนใจจากหลายภาคส่วน
ในการที่จะทำงานร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันดูแลให้ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน และลดอัตราความชุกของโรคเพื่อให้กับประชานชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการรักษา

ดังกล่าวมาจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในลักษณะทำงานร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมวันเบาหวานโลก โดยปี 2560 นี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) และองค์การอนามัยโลก กำหนด ประเด็นในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด Women and Diabetes – Our right to a healthy future ประเทศไทยได้กำหนดวันจัดงานขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560ณ สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

                 นายอุฟเฟ่อ โวล์ฟเฮชเชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถานทูตฯ มีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานเบาหวานโลก ปี2560 ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของทางสถานทูตฯ คือ การให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่บริษัทเดนนิช ที่สนใจลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย รวมถึง บริษัท โนโว นอร์ดิสก์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) ผู้นำทางด้านเวชภัณฑ์ระดับโลก และเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาอินซูลินที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศเดนมาร์กและเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และมีส่วนร่วมในการจัดงานเบาหวานโลกในครั้งนี้ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดหารถผ่าตัดตาเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Mobile Eye Unit) จำนวน 2 คันให้แก่กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรคเบาหวาน (The World Diabetes Foundation ) นอกจากนั้น ในปี 2557 จัดงาน Thailand Diabetes Leadership Forum โดยในงานนี้แขกจากทั้งภาครัฐและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานได้ให้เกียรติเข้าร่วมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความตระหนักต่อโรคเบาหวาน มาจนถึงปี 2560 นี้ เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนที่สอดคล้อง การเสริมและป้องกันโรคเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระบบสุขภาพต่อไป และเป็นที่มาของการสนับสนุนร่วมกันในการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกในปี 2560 เป็นงานวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ 

                 มร.มิไฮ อีริเมสซู ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของโนโว นอร์ดิสค์ และพันธสัญญาต่อผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวาน ว่าสำหรับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ผู้นำทางด้านเวชภัณฑ์ระดับโลก และเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนาน กว่า 30ปี นอกจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน มีการสนับสนุนให้มีเกิดการลงทุนการศึกษา ค้นคว้าต่างๆนวัตกรรมยารักษาเบาหวาน (clinical trials) ในประเทศ  อย่างที่ทราบว่า ภายในปี 2573 ไทยได้ กำหนดเป้าร่วมกันองค์การสหประชาชาติ (WHO) ในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้ได้ 1 ใน 3 ซึ่งโรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในนั้น บริษัทฯ ตระหนักดี และรู้สึกร่วมรับผิดชอบที่จะให้การสนับสนุน ร่วมมือเพื่อที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายนี้ร่วมกัน โดยเฉพาะการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ บริษัทฯ ที่ยึดถือในทุก ๆ ประเทศที่ได้ดำเนินธุรกิจ 

                ปัจจุบันพบว่า มีประชากรไทยวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวานสูงถึง 4.8 ล้านราย ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน และ ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ภาวะโรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา บริษัทโนโวฯ มีการทำงานร่วมกับและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาจากโรคเบาหวานและความสำคัญของโรคในระดับนโยบาย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และมองเห็นภาพสถานการณ์โรคเบาหวานในแบบเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   อีกทั้งในปีนี้วันที่ 5 พฤศจิกายน บริษัทโนโวฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการจัดงานเบาหวานโลก ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมกันกับ สถานฑูตฯ ดังที่ได้กล่าวมา ทั้งนี้ก็หวังว่ากิจกรรมนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและสนับสนุนให้คนไทยห่างไกลจากโรคเบาหวาน สุดท้ายสามารถอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

                มร. อีริเมสซู กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทโนโวนอร์ดิสก์ฯ พร้อมน้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9 ในแนวคิดด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไปในสิ่งที่ชำนาญ โดยทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคีระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด

                 

@@@@@@@@

 

 

 

 สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) อีเมล์ [email protected] 

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร. 02-439-4600 ต่อ 8304, 081-668-9239