SPU พัฒนาผู้นำนักศึกษาจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

SPU พัฒนาผู้นำนักศึกษาจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม. ศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปี2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มผู้นำให้เป็นกลุ่มต้นแบบวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำสอดคล้องกับวัฒนธรรมองคืกรที่ควรเป็นและเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักาะการทำงานภายใต้สภาพของแรงกดดันรอบด้าน ตลอดจนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในหมู่คณะ โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี