การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

วางแผนและพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้ปฏิบัติจริงอย่างได้ผลและตรงกับที่องค์กรต้องการ

29 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/06.29-IDP/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)