ผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ตรังนำหลัก “3 สะอาด” ของซีพีเอฟมาใช้

ผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ตรังนำหลัก “3 สะอาด” ของซีพีเอฟมาใช้

ซีพีเอฟช่วยถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก “3 สะอาด” ที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกรจัดการโรคกุ้งอย่างยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กุ้งขาว โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟช่วยถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก “3 สะอาด” ที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกร สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี สามารถจัดการโรคกุ้งอย่างยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า

นายสุพล ตั๋นสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ภาครัฐ และภาคเอกชน อย่าง ซีพีเอฟ เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งรายย่อยจ.ตรัง ที่รวมตัวกันดำเนินการในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งในแง่ผลผลิต การตลาด ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  พร้อมดึงศักยภาพของซีพีเอฟที่มีจุดแข็งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย มาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้ง ลดต้นทุนการเลี้ยงให้ต่ำลง เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพสูง ปลอดสารปนเปื้อน เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันมีระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันได้ในระยะยาวได้ดี

ด้านนายอนันต์ จรณโยธิน ประธานกรรมการสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด กล่าวว่า  สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ได้เดินทางไปชมความสำเร็จของเกษตรกรสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ.จันบุรี ที่ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง “3 สะอาด” ของซีพีเอฟภายใต้โครงการประชารัฐ เห็นวิธีการเลี้ยงกุ้งที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องโรคในกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ ปลอดสาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  สมาชิกสหกรณ์ฯ จ.ตรัง จึงเกิดความมั่นใจที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งในจังหวัดตรังได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงกุ้งตามแนวทาง “3 สะอาด” ของซีพีเอฟเช่นเดียวกับสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน  โดยในระยะแรก จะมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในจังหวัด 2-3 รายเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งด้วยหลักการนี้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษาของเกษตรกรรายอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

“การที่ซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุนด้านความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจ.ตรัง จะช่วยพัฒนาวิธีการผลิตกุ้งของเกษตรกรดีขึ้น มีความเข้าใจและรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลผลิตต่อไร่มีความแน่นอน ต้นทุนลดต่ำลง และที่สำคัญฟาร์มกุ้งไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” นายอนันต์กล่าว
 
นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลักการ “3 สะอาด” ขึ้น เป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้งเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน  มุ่งเน้นความสะอาดใน 3 ด้านเพื่อสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งดีขึ้น ช่วยให้กุ้งอยู่สบาย คือ น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งสะอาด  ลูกกุ้งสะอาดปลอดโรค และพื้นบ่อสะอาด โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวัดค่า DOC ของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง การนำหลักการผลิตน้ำประปามาใช้ในการเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มให้เหมาะสม โดยปรับสัดส่วนพื้นที่เก็บน้ำต่อพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมคือ 70:30 หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของแต่ละฟาร์ม  ด้วยหลัก “3 สะอาด” ช่วยให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น  ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ในของเกษตรกร จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน และจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากโรคของกุ้งต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก “3 สะอาด” ให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในหลายพื้นที่จนประสบความเร็จอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำหลัก “3 สะอาด” ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งรายย่อย ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ซึ่งช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายจากโรคกุ้ง สามารถประสบความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคในกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 ตันต่อไร่ จากเดิมที่ทำได้เพียง 1 ตันต่อไร่ ผลผลิตมีความแน่นอนมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี./


 
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF
CPF Corporate Communication & PR Office
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF)
C.P.Tower 22nd Floor, 313 Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
Tel : (662) 625-7343-5, 625-7384-85
Fax : (662) 638-2280
Email : [email protected]