การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 – 7 คึกคัก

การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 – 7 คึกคัก

 

การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 – 7 คึกคัก มีชาวแม่เมาะสนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 2,500 คน

ผู้จัดขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นทั้งด้านบวกและลบ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 กว่า 2,500 คน ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท ทีม  คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด จะนำไปกำหนดขอบเขตและหามาตรการป้องกันและแก้ไขตามที่ประชาชนห่วงกังวล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำ EHIA ในครั้งต่อไป

วันนี้ (29 เมษายน 2560) ดร. เบญจภรณ์บุณยพุกกณะ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทีมฯ ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและข้อวิตกกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวแม่เมาะ  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นทุกภาคส่วน จำนวน 2,647 คน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 59 คน                                 

สำหรับสิ่งที่ประชาชนมีความกังวล เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า การดูแลด้านสุขภาพและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด จะนำไปกำหนดขอบเขตและหามาตรการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ต่อไป และหลังจากนี้จะเป็นการทำ ค.2 (Public Screening) โดยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 (Public Review) ต่อไป

ว่าที่พันตรี ดร. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความร่วมมือมารับฟังและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป โดย กฟผ. และบริษัท ทีมฯ จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล เพื่อให้การจัดทำ ค.2 และ ค.3 เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องอื่นๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น ส่งไปรษณียบัตร โทรศัพท์ และโทรสาร ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่                คุณวีณิฐฐาวรเกียรติธนากร และ คุณรัตติยา งามประดิษฐ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104, 106 โทรสาร 0-2509-9109