พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทย์ฯ ปี58

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทย์ฯ ปี58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558”

มีโรงเรียนเข้ารับตราพระราชทานทั้งสิ้นจำนวน 4,012 โรงเรียน โดยมีกลุ่มบริษัท   บี.กริม เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับ  นางสาวคิม จงสถิตย์วัฒนา  (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการและเลขานุการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทยแลรองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นางกรรณิการ์ เฉิน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายอุปการ จีระ

พันธุ (ที่6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)  ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ นางฤทัย จง

สฤษดิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ (สวทช.) และนางจินตนา เหนือเกาะหวาย (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ร่วมในพิธี ณ ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้