มอบทุนการศึกษาโรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว

มอบทุนการศึกษาโรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน กับนักเรียนโรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท บี.กริม ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียน บี.กริม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2511 โดย นายห้างเฮอเบิร์ต และคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ เพื่อน้อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อมุ่งสร้างความเจริญ

รุ่งเรืองให้กับประเทศและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย เพราะเราเชื่อว่าความโอบอ้อมอารีจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน