สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับเข้าอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนฯ

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับเข้าอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนฯ

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ย.59

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่

www.kpi.ac.th ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 141 9587 และ 02

141 9580 (ระยะเวลาศึกษา ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00น.)