ซีพีเอฟสนับสนุนการดูแลแรงงานตามหลัก GLP

ซีพีเอฟสนับสนุนการดูแลแรงงานตามหลัก GLP

ซัพพลายเชน ตอบโจทย์การค้าโลกจับมือภาครัฐพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตไก่ใช้หลักปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานGood Labour Practices(GLP)


ซีพีเอฟจับมือภาครัฐ พัฒนาผู้ประกอบการ และเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตไก่ใช้หลักปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน Good Labour Practices (GLP) สร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้านการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน ตอบโจทย์การค้าเวที่ระดับโลก 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุกชั้นนำไทย ตระหนักดีถึงโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับได้ของที่มาของสินค้าด้านแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อของไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกาศนโยบายการดูแลแรงงานตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตไก่ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการแนวทางการดูแลแรงงานที่ดีตามหลัก GLP

อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีส่วนช่วยนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีประมาณ 90,000 ล้านบาท และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยการผลิตได้มาตรฐานระดับโลก ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงสูง  มีประเทศผู้ส่งออกไก่สำคัญอย่างบราซิล ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าของไทย ขณะเดียวกัน มาตรฐานการดูแลแรงงานเป็นประเด็นที่ลูกค้าในเวทีการค้าโลก ให้ความสำคัญ การดูแลแรงงานที่ดี เสมอภาคและเป็นธรรม ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานทาส และแรงงานจากการค้ามนุษย์ จะยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าไทยในภาพรวมทั้งหมด

“ลูกค้าในระดับโลก ไม่ได้มองคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ผู้ผลิตไก่เนื้อไทยสามารถยืนยันได้ว่า กระบวนการผลิตไก่ได้มาตรฐาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลแรงงานตามมาตรฐานสากล ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และค้ามนุษย์” นายประสิทธิ์กล่าว

นายประสิทธิ์กล่าวต่อ ว่า ซีพีเอฟร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานทาส กำหนดแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในฟาร์มเลี้ยงไก่ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ตลอดห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ของไทย มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี สามารถรองรับระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงมาตรฐานการผลิตสินค้า และการดูแลแรงงานได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อทั้งระบบ

ซีพีเอฟร่วมกับกรมสวัสดิการและจัดหาแรงงานนำหลักการแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี (GLP) สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ 10 หลักการ ประกอบด้วย หลักสำคัญ 4 ไม่ 6 มี ดังนี้ 1. ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 2.ไม่ใช้แรงงานบังคับ 3.ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีการค้ามนุษย์ 5. จัดให้มีเสรีภาพในการสมาคมระหว่างแรงงาน 6.การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้าง 7.การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย 8.การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 9.ส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้เยาว์ (อายุ 15-17 ปี) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 10. จัดให้มีระบบการจัดการสุขอนามัย และการจัดการของเสีย เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและนำหลักการ GLP ไปใช้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ได้เดินหน้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัตการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี โดยจะจัดการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อของบริษัทฯ จนครบประมาณกว่า 200 ราย ทุกฟาร์มสามารถนำหลักปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีไปใช้ในสถานที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง โดยบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน เพื่อติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำ เพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับด้านการดูแลแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อของบริษัทฯ และคู่ค้าชั้นนำของโลก

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อไทยปฏิบัติตามหลัก GLP ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตของภาคปศุสัตว์ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อของไทยเป็นผู้ผลิตที่ดีในสายตาของคู่ค้าทั่วโลก และช่วยพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไก่ไทยในเวทีการค้าระดับโลกอีกด้วย” นายประสิทธิ์กล่าว./