มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จัดอบรม School Partners

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จัดอบรม School Partners

 

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จัดอบรม School Partners ภายใต้โครงการประชารัฐ 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ผู้แทนกลุ่ม ปตท. ได้ให้เกียรติเปิดการอบรม โครงการ Connext ED ภายใต้โครงการประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่า School Partners และคุณพุทธชาด มุกดาประกร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของ School Partners ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ประเทศ พร้อมด้วย School Partners ของกลุ่ม ปตท. อาทิ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. ได้อบรมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปรับความคิด รวมถึงการตั้งเป้าหมาย การทำงานเป็นทีมที่ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ประเทศก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ