อีสท์ วอเตอร์สร้างยุทธศาสตร์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

อีสท์ วอเตอร์สร้างยุทธศาสตร์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

เสริมศักยภาพจัดสัมมนา Rolling Corporate Plan

อีสท์วอเตอร์จัดสัมมนาRolling Corporate Plan- นายจิรายุทธรุ่งศรีทองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีสท์ วอเตอร์ นำทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ เสริมเขี้ยวเล็บการบริหารงานองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ จัดสัมมนาRolling Corporate Plan ประจำปี2559 เพื่อทำ Strategy Map ของธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรที่จะก้าวต่อไปในระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2560 – 2562)  พร้อมวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านน้ำของประเทศ