สัมมนาเชิงวิชาการ SKIN FORUM AAD Highlight 2016

สัมมนาเชิงวิชาการ SKIN FORUM AAD Highlight 2016

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ SKIN FORUM AAD Highlight 2016 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางไปร่วมประชุม

แพทย์ผิวหนังที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับแพทย์สมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ โดยแพทย์ผิวหนังที่เดินทางไปในครั้งนี้ประกอบด้วย พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ (ที่ 1 จากซ้าย), อ.พญ.ไพลิน

พวงเพชร (ที่ 2 จากซ้าย), ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร (ที่4 จากซ้าย), ผศ.สุมนัส บุณยะรัตเวช (ที่ 5จากซ้าย), และพญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี โดยมี นพ. จินดา โรจนเมธินทร์ ประธานวิชาการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง

ประเทศไทย (คนกลาง) เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประจวบชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                                                                   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทรศัพท์ 081-421-5249อีเมล์: tanas[email protected]