มจธ.ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท FOMM Corporation

มจธ.ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท FOMM Corporation

เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)สอดรับนโยบายภาครัฐส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท FOMM Corporation เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี (มจธ.) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท FOMM Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และ Mr.Hideo Tsurumaki ประธานบริษัท FOMM Corporation ร่วมแสดงความยินดี และนายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมX03 อาคารKX (Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัท FOMM Corporationในฐานะผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมีความต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพราะเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งมีผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสมรรถนะความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอยู่เป็นจำนวนมากรองจากประเทศญี่ปุ่น และยังมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในไทยและไม่เพียงผลิตใช้ในประเทศเท่านั้นยังมองว่าจะให้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งนอกจากการเข้ามาทำธุรกิจแล้วบริษัทฯ ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสมรรถนะความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ

มจธ.ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านงานวิจัยมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และยังมีนโยบายสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยที่เราได้เปิดอาคาร KX (Knowledge Exchange) เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายเล็กและSMEsได้เข้าถึงนวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่ที่จะนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคนไทยที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เราได้ทำงานร่วมกับบริษัทFOMM และผู้ประกอบการที่สนใจผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่จะได้เข้าไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับบริษัทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

 

ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ มจธ. กล่าวถึงความร่วมมือว่าความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก สนับสนุนให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในไทยที่สนใจ ทั้งนี้ FOMM (ASIA) Co,Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท FOMM Corporation จะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาคารเคเอกซ์ โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัทอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้จะมีการจัดงาน FOMM Supplier Day ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยเชิญผู้ประกอบการที่สนใจและเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาร่วมฟังการให้ความรู้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทและแผนธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจร่วมงานกับบริษัท FOMM Corporation และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “นโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”จากสถาบันยานยนต์ไทย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น