เปิดตัว ‘สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ’

เปิดตัว ‘สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ’

พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ อย่างยั่งยืน

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ”ยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเข้มข้นสู่เป้าหมายเป็น “ผู้นำ” และ“ศูนย์กลาง” พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลผลักดันประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี ความต้องการของภาคประชาชน การแข่งขันในเวทีโลกและภารกิจของรัฐบาลปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นต้องผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล”(Digital Government)ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม  หนึ่งในยุทธ์ศาสตร์ก็คือการเตรียมความพร้อมทางด้านการสร้างทักษะดิจิทัลและเพิ่มคุณภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะระดับมาตรฐานสากลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้น

ล่าสุด สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐหรือ “Thailand Digital Government Academy (TDGA)” ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย รองรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปยกระดับการให้บริการภาคประชาชนที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี  กล่าวในงานเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ และเปิดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯว่ารัฐบาลต้องการสร้างบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ทั้งด้านการสร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในภาครัฐอย่างบูรณาการเพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบตัดสินใจในแต่ละเรื่องได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการรู้ว่าประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องการอะไรจากภาครัฐ

ขณะที่ภาครัฐจะมี Digital Service อะไรที่ช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตง่ายขึ้น ทำมาหากินสะดวกขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดความเร็วและคุณภาพในการทำงานของทุกภาคส่วน ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ DigitalThailand 4.0

“การพัฒนาบุคลากรภาครัฐจากนี้ไปจะดำเนินการอย่างเป็นระบบ เข้มข้น ต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ”

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า การที่ประเทศจะขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจทัลได้ ภาครัฐจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลอย่างเหมาะสม จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐขึ้นมาเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ที่ชำนาญทักษะด้าน Chief Information Officerหรือ CIO มาร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ 

“ที่ผ่านมาสรอ.ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายระดับและสิ่งที่สำคัญก็คือ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้แก่ประชาชนรับรู้และเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว  เช่น การจัดทำแอพพลิเคชั่นระบบภาษี การทำ e-service ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การเปิดเผยงบประมาณรัฐ  การทำ Smart Service เพื่อลดการใช้กระดาษ การพัฒนาศูนย์จดทะเบียนธุรกิจแบบOne Stop Serviceเป็นต้น”

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  กล่าวถึงโครงสร้างของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสถาบันฯว่า  เนื้อหาของหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(รอส.) , หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารที่เตรียมจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Chief Information Officer หรือ CIO และหลักสูตร e-Government Exchange Program สำหรับผู้บริหารที่ดูแลงานด้านเทคนิคขององค์กรที่จะต้องติดตาม เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

“การจัดตั้งสถาบันฯและการอบรมบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐตามหลักสูตร ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลหรือ Digital Transformerอย่างแท้จริง ซึ่งการที่สถาบันเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยจะนำไปสอนภาคประชาชนได้ต่อไป โดยภาครัฐนำดิจิทัลมาช่วยการบริการภาครัฐไปก่อนจากนั้นภาคเอกชนจะตามมา เชื่อว่าในอนาคตการให้บริการประชาชนของภาครัฐจะเบ็ดเสร็จ ทั่วถึง ประชาชนเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็วกว่าปัจจุบัน”ดร.ศักดิ์ กล่าว