สโมสรไลออนส์ฯ เยี่ยมชม รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

สโมสรไลออนส์ฯ เยี่ยมชม รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

คณะบริหารสโมสรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งแถว 2 ที่ 3 จากขวา) นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) นำคณะบริหารสโมสรฯ ทั้ง 10 ท่าน เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียน

ในถิ่นทุรกันดารที่ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนให้อ่านออก

เขียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งรับฟังสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนและมีความต้องการเร่งด่วนมาเข้าประชุมพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในอนาคต โดยมี พันตำรวจตรีสมชีพ  บัวชุม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน