มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด

จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย  โดยมีนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายทวีเดช  งามขจรกุล  นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้  ซึ่งยาสามัญประจำบ้านและเงินบริจาคดังกล่าวได้จากงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15  เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯต่อไป