NIDA (นิด้า) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

NIDA (นิด้า) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

“พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน (Development Administration, Globalization and Sustainable Development)"

‘นิด้า’ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเปิดตัว    

ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี

 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน (Development  Administration, Globalization and Sustainable Development)” 

          เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปีของสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานด้านวิชาการของบุคคลากรให้สอดรับกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์    อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) พร้อมจัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 12 กลุ่มย่อย (Round Table) โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ

          ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ conference.nida.ac.th 

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558