มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุน สนับสนุนการศึกษาเด็กไทย

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุน สนับสนุนการศึกษาเด็กไทย

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั่วประเทศตามโครงการ“ทุนส่งน้องเรียนจบ”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา2557


มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ  รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมด้วย ณัชชา ญาณจิตวัฒนา(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั่วประเทศ

ตามโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา2557จำนวนทั้งสิ้น 300 ทุน รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิธีมอบทุนฯ จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-247-7000,

คุณวชิราภรณ์ เพ็งศรี (ต่อ 1552), คุณชลธร พิพิธเวช (ต่อ 1510)