29 พ.ค. หลักสูตร “แนวทางการบริหารและพัฒนาคนเก่ง คนดี และผู้ส

29 พ.ค. หลักสูตร “แนวทางการบริหารและพัฒนาคนเก่ง คนดี และผู้ส

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง Talent& Successor Management and Development

หลักสูตร “แนวทางการบริหารและพัฒนาคนเก่ง คนดี และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน”

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง Talent & Successor Management and Development

เนื้อหา
-ความหมายของ Talent และ Successor
-เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการบริหาร Talent และ Successor ในองค์กร
-แนวทางการเตรียมความพร้อมในการบริหาร Talent และ Successor ในองค์กร
-กรอบแนวคิดการบริหารและพัฒนา Talent และ Successor ในองค์กร
-การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
-การกำหนดเกณฑ์ : Performance and Potential
-การกำหนด Talent และ Successor บนพื้นฐานของ 9-Box Grid
-การจัดทำ IDP หรือแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับ Talent และ Successor
-การจัดทำ Career Plan ให้กับ Talent และ Successor
-หลุมพรางที่ทำให้การบริหาร Talent และ Successor ไม่ประสบผลสำเร็จ
-แนวทางการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริหาร Talent และ Successor

บรรยายโดย
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.29-SuccessionPlan/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล