27 เม.ย. หลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและ

27 เม.ย. หลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและ

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตร “การบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง .... งานเดิน องค์กรก้าวไกล”เนื้อหา
-ความหมายและความสำคัญของการบริหารค่าตอบแทน
-แนวคิดการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่
-แนวคิดการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) สำหรับการประเมินค่างาน
-แนวทางการประเมินค่างาน (Job Evaluation) อย่างสร้างสรรค์
-การสำรวจค่าตอบแทน (Compensation Survey) และผลการสำรวจค่าตอบแทนปีล่าสุด
-แนวทางการนำผลการสำรวจค่าตอบแทนมาใช้ในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ให้เหมาะสม
-บทบาทของผู้บริหารต่อการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานให้เกิดความยุติธรรม
-เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนแยกตามกลุ่มต่างๆ
-บุคลากรที่เป็นคนเก่ง/คนดี
-พนักงานกลุ่มต่างๆ แยกตาม Generation : BB, Gen X, Gen Y
-พนักงานที่เป็น Poor Performance
-หลุมพรางที่ทำให้การบริหารค่าตอบแทนไม่เกิดประสิทธิภาพ

บรรยายโดย
อาจารย์รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 เมษายน 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
75 % ทฤษฎี
25 % เวิร์คช็อป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Compensation-Apr27/Outline.pdf
สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล