ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ ชั้นปริญญาโท ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติ 23 จังหวัด  ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

                       

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2558  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครOnlineได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th หรือ http://www.ru.ac.th

โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (จำนวน 700 บาท) และให้นำหลักฐาน/เอกสารการสมัครมายื่นต่อคณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8560 และ 0-2310-8564