PTTGC รับโล่เกียรติยศด้านความยั่งยืน – DJSI

PTTGC รับโล่เกียรติยศด้านความยั่งยืน – DJSI

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศด้านความยั่งยืน แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย PTTGC เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทยชั้นนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนี  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2556-2557) DJSI เป็นดัชนีด้านความยั่งยืน

ในระดับสากล ซึ่ง PTTGC ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท.ที่มุ่งสร้างการเติบโต พร้อมการพัฒนา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

จินตรัตน์ สายอินทวงศ์ โทร. 081-803-6607 [email protected]

ศิริพร สุขะปุณณพันธ์ โทร. 082-489-1199 [email protected]