การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2015

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2015

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยส

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) กำหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ

1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด

2.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

2.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

2.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

3.1 บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)

3.1.2  หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience)

3.1.3  ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)

3.1.4  ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า

       (Appropriateness / Efficiency and Commercial)          

3.1.5  การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)

3.1.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

3.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสินและ

จะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด

4.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.2 ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้

4.3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป     จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน

4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป

4.5 ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม        จะนำไปเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น  AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น

4.6 บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น 

5.  รางวัลการประกวด

5.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล  250,000 บาท

5.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล

      รางวัลที่ 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

      รางวัลที่ 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

      รางวัลที่ 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ  ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป  จำนวน 8 รางวัล

         รางวัลที่ 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

         รางวัลที่ 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

         รางวัลที่ 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

         รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5.2  ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

5.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย  จำนวน 10 รางวัล   โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

5.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง         จำนวน 10 รางวัล    โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

6. การชี้แจงรายละเอียดการประกวด

กำหนดจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558  ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7. การส่งผลงานเข้าประกวด

ขั้นตอนที่ 1  : ศึกษารายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ http://pdpd.dip.go.th หรือ www.dip.go.th

ขั้นตอนที่ 2  : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำส่งทาง e-mail ที่ [email protected] หรือ [email protected]

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่

             ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2

             อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4

             แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

             ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

8. การตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

9. การประกาศผลการตัดสินกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศและแจ้งผลการตัดสินและกำหนดพิธีมอบรางวัลให้ทราบหลังวันตัดสิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8183, 0 2367 8190, โทรสาร 0 2381 1812  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

หรือทาง facebook พิมพ์ thaistar packaging awards  หรือทาง E-mail: [email protected]   ติดต่อ : คุณสุภาภร/ คุณชวลิต