27 ก.พ. “Performance Feedback and Coaching”

27 ก.พ.  “Performance Feedback and Coaching”

เรียนรู้ด้วยการฝึกวางหลักในการคิด มุมมอง กรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง

เนื้อหา

o               ความสำคัญและขั้นตอนการบริหารผลงาน (Performance Management)

o   ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน (Performance Feedback)

§  การเตรียมหลักฐาน (Evidence)

§  ศาสตร์และศิลปะในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน

§  เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานแบบต่างๆ

§  การติดตามผลการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน

o   ศิลปะการสอนแนะพนักงาน (Performance Coaching)

§  การเตรียมตัวก่อนการสอนแนะพนักงาน

§  แนวทางการสอนแนะพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

§  การติดตามผลการสอนแนะพนักงาน

o   พฤติกรรมของหัวหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับและการสอนแนะพนักงาน

o   ชี้แนะแนวทางในการนำเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับและการสอนแนะไปประยุกต์ใช้จริง

บรรยายโดย

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาคน


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

75 % ทฤษฎี 

25 % เวิร์คช็อป


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/PerformanceFeedback-Feb27/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล