ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”

ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”

มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิตัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม และเปิดกรวยดอกไม้เพื่อถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และร่วมถวายความเคารพและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา 

พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” และมอบต้นรวงผึ้ง 71 ต้น และต้นกล้าทองอุไร 1,000 ต้น ให้กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมอบต้นกล้าไม้ให้บริษัท สหฟาร์ม จำกัด จำนวน 1,000 ต้นและโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 200 ต้น และมอบต้นกล้าไม้ จำนวน 10,000 ต้น ให้กับตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบต้นกล้าไม้ให้ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทนเขต เขตละ 1,000 ต้น ให้ชุมชนนำไปปลูกในบ้านและในพื้นที่เมืองของตนเอง และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลง “กล้าไหม” เพื่อปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังการปลูกต้นไม้ในเมืองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองสีเขียว พร้อมชวนเชิญผู้ร่วมงานและคนไทยทั้งประเทศร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างเมืองสีเขียว จัดโดย มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ พื้นที่ลานหน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”