กทท. ปรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศพื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

กทท. ปรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศพื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

กทท. ปรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศพื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมากับเรือทุกชนิดที่เข้าเทียบท่าที่ กทท. ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัด ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทบทวนมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ที่ได้กำหนดมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

กทท. ปรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศพื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กทท. ได้ปรับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมากับเรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือระนอง ท่าเรือเชียงของ ดังนี้
 1. ตรวจคัดกรองลูกเรือทุกคนที่เดินทางมากับเรือสินค้าก่อนเข้าเทียบท่าที่ กทท. ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
 2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน ไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใด ๆ เพิ่มเติม
 3. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาเทียบท่าในท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค ทั้งนี้ หากผู้โดยสารและลูกเรือที่  ไม่มีผลการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยวิธี RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด และจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว
 4. ผู้โดยสารและลูกเรือต่างชาติทุกคนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใช้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในการรักษาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ กทท. ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานแรงงาน (Stevedore) และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของ กทท. อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของ กทท. และเพื่อขานรับนโยบายการเตรียมพร้อมด้าน  ความปลอดภัยและสาธารณสุขในการรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

กทท. ปรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศพื้นฟูเศรษฐกิจของไทย