ป.ป.ช.-กรมที่ดิน หารือแก้ปัญหาเพิกถอนล่าช้า! ยกปม "เขากระโดง-อาชาแลนด์"

ป.ป.ช.-กรมที่ดิน หารือแก้ปัญหาเพิกถอนล่าช้า! ยกปม "เขากระโดง-อาชาแลนด์"

ป.ป.ช.-กรมที่ดิน จับมือ แก้ปัญหา เพิกถอนสิทธิที่ดิน ตามมติ ป.ป.ช. ล่าช้า ยก 2 ปม "เขากระโดง" บุรีรัมย์ อ้างมีปัญหาแนวเขตรถไฟ ส่วน "อาชาแลนด์" ชลบุรี ยังชี้แนวเขตไม่ได้

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายวาทิน หลำสาคร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ประชุมร่วมระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมที่ดิน เพื่อหารือเรื่อง “การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.” 

ป.ป.ช.-กรมที่ดิน หารือแก้ปัญหาเพิกถอนล่าช้า! ยกปม \"เขากระโดง-อาชาแลนด์\"

โดยที่ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ที่ยังมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินของการรถไฟ ซึ่งกรมที่ดินได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิกถอนให้โดยเร็ว

รวมถึงหารือการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของอาชาแลนด์ จ.ชลบุรี ที่ยังมีปัญหาเรื่องผู้มีอำนาจดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ ยังไม่สามารถชี้แนวเขตในที่ดินสาธารณะและเขตเขาได้

โดยทางกรมที่ดินรับเรื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้ดำเนินการเพิกถอน จำนวน 54 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

ป.ป.ช.-กรมที่ดิน หารือแก้ปัญหาเพิกถอนล่าช้า! ยกปม \"เขากระโดง-อาชาแลนด์\"

ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม ภายใต้กรอบระยะเวลา และมีนโยบายร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เป็นไปโดยรวดเร็ว