ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 24 “แนวปฏิบัติมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) 

โดยเนื้อหาบางส่วนของคำสั่งระบุอยู่ใน “คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 24)” ว่า

โดยที่ ศบค. ได้ออกคําสั่งเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันโรคให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายและ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

แต่ผู้เข้ารับการรักษาที่เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงทั้งระดับวิกฤต และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดความสามารถที่ฝ่ายสาธารณสุขสามารถบริหารสถานการณ์ได้ 

 

 

จึงเห็นควร ปรับมาตรการป้องกันโรคให้มีความเหมาะสม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ข้อ 3 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว

ในกลุ่มจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

หากผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทาง ไม่มีโรคโควิด-19 สามารถเดินทางในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวได้ 

โดยสามารถเปลี่ยนโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกําหนดได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกําหนด ที่อยู่ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น

 

ข้อ 4 ให้ปรับมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ตามแนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 เม.ย.65

อ่านเพิ่มเติม : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 ฉบับเต็ม