“โฆษกรัฐบาล” โต้ “เพื่อไทย” ยันเก็บภาษีที่ดิน 100% กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

“โฆษกรัฐบาล” โต้ “เพื่อไทย” ยันเก็บภาษีที่ดิน 100% กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

“โฆษกรัฐบาล” โต้กลับทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” ปมจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 100% ปี 65 ยันเป็นประโยชน์กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปพัฒนาทุกภูมิภาคได้ทั่วถึง-เท่าเทียม

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากรณีคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ออกมาโจมตีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็ม 100% ในปี 2565 นี้ หลังจากลดหย่อนโดยจัดเก็บที่ 10% มาตลอด 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 นั้น ซึ่งคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยก็พูดเองว่า จะเป็นประโยชน์ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นจะมีรายได้มากขึ้น ส่งผลให้มีเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาภายในท้องถิ่น

นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2565 นี้ มีการประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตจากการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยให้การจัดเก็บภาษีของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้รัฐบาล ส่วนกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้นำไปพัฒนาทุกภูมิภาคของประเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

นายธนกร กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีทราบดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สองปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างฉับพลันทันที จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพื่อลดภาษีที่ดินฯ ในอัตรา 90% หรือเก็บภาษีเพียง 10% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เป็นกรณีพิเศษ โดยกระทรวงการคลังประเมินว่า ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สูญเสียรายได้ปีละกว่า 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นี้ ผู้เสียภาษีที่ดินฯ ก็ยังคงได้รับการบรรเทาภาระภาษีหลายกรณี ได้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมยังคงได้รับยกเว้นภาษี ในปี 2565 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ก็จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่สำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท หรือเกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะเสียภาษีเต็มอัตราเฉพาะส่วนที่เกินนั้น

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีที่ต้องเสียภาษีที่ดินฯ สูงกว่าภาษีโรงเรือน และที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่เคยชำระในปี 2562 จะบรรเทาภาระให้โดยเสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 2562 บวกกับ 75% ของส่วนต่างค่าภาษีปี 2565 กับปี 2562 เท่านั้น

นายธนกร ยังกล่าวถึงทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยว่า ภาษีที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บบนฐานของมูลค่าทรัพย์สินเพื่อทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ เป็นการจัดเก็บภาษีเฉพาะที่มุ่งไปที่บุคคลที่มีความสามารถในการชำระภาษี นายกรัฐมนตรี ยังย้ำเสมอว่า การออกมาตรการช่วยเหลือทางภาษี ต้องดูเรื่องผลกระทบประชาชนและรายได้ของรัฐด้วย ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อรายได้ภาครัฐสำหรับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้องเกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีประเทศ เพิ่มรายได้ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับคนไทยทั้ง 70 ล้านคนด้วย