"วิลาศ" ร้องป.ป.ช.สอบ ม.157 "คตจ." โครงการก่อสร้างรัฐสภา ส่อเอื้อประโยชน์

"วิลาศ" ร้องป.ป.ช.สอบ ม.157 "คตจ." โครงการก่อสร้างรัฐสภา ส่อเอื้อประโยชน์

"วิลาศ" ยื่น ป.ป.ช. ใช้งัด ม.157 ฟัน คตจ.โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ชี้ส่อเอื้อประโยชน์ผู้รับเหมาใช้วัสดุผิดสเปค

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการป.ป.ช.ขอให้ตรวจสอบการกระทำต่อว่า กระทำความผิดฐานทุจริตหน้าที่ จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

กรณีเมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือที่ สผ.0005/36 ถึงบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากรณีหินทราโวทีนนอก ตามเอกสารข้อเท็จจริง ประกอบกับข้อกฎหมาย ข้อสัญญา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู้รับจ้างได้ใช้หินทราโวทีนนอกไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญา สำนักงานฯ จึงขอสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญา เลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย.56

นายวิลาศ กล่าวว่า จากคำสั่งดังกล่าวเห็นว่า การปูหินทราโวทีนนอกไม่ตรงตามแบบ เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า จึงควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และจากการติดตามตรวจสอบเรื่องการปูหินทราโวทีนนอกมาตลอด เห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง (คตจ.) น่าจะต้องรับผิดชอบด้วย

โดยเฉพาะ คตจ. เสียงข้างมาก 5 เสียงที่เห็นชอบให้แก้ไขแบบการปูหินทราโวทีนนอก โดยเปลี่ยนความหนาของหินตามแบบ 25 มิลลิเมตร เป็น 20 มิลลิเมตร

ทั้งนี้ เพราะ คตจ. ควรจะทราบข้อสัญญา โดยเฉพาะสัญญาข้อ 19 ซึ่งผู้รับจ้างใช้อ้าง ในการขอรับคำสั่งงานพิเศษ และแก้ไขงานปูหินทราโวทีนนอก เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในสัญญา ข้อ 19 มีสาระสำคัญคือ ต้องเป็นงานพิเศษ และไม่ได้เสนอไว้ในเอกสารสัญญา นอกจากนี้ต้องมีการสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะลงมือก่อสร้าง แต่จากข้อเท็จจริง เห็นว่ามีการปูหินทราโวทีนนอกก่อน

ต่อมาเมื่อมีการตรวจพบ จึงเริ่มกระบวนการขอรับคำสั่งงานพิเศษ โดยอ้างสัญญาข้อ 19 และถึงแม้ว่า คตจ. จะมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่การพิจารณาของ คตจ . ต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย การกล่าวอ้างสัญญาข้อ 19 เห็นว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการแก้ไขดังกล่าว ไม่เป็นประโยชน์กับราชการหรือประชาชนแต่อย่างใด

จึงขอให้ตรวจสอบการกระทำ ของ คตจ.เสียงข้างมาก ว่า การกระทำดังกล่าว ผิดระเบียบ และกฎหมาย จงใจ ฝ่าฝืน ม.157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ อีกทั้ง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ควบคุมงาน ATTA กรณี มีหนังสือถึงประธาน คตจ. เสนอความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นประโยชน์กับราชการหรือส่อว่าเอื้อประโยชน์ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์