ครม.อนุมัติขยายเวลา 3 โครงการใช้จ่าย "เงินกู้" ของกระทรวงเกษตรฯ

ครม.อนุมัติขยายเวลา 3 โครงการใช้จ่าย "เงินกู้" ของกระทรวงเกษตรฯ

ครม.อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย "เงินกู้" (คกง.) ขยายเวลา 3 โครงการของกระทรวงเกษตรฯ

วันนี้ (24 ม.ค.65) น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย "เงินกู้" (คกง.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ดังนี้คือ

  1. อนุมัติให้กรมชลประทาน ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรอบวงเงิน 4,224 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565  
  2. อนุมัติให้กรมการข้าว ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  3. อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กรอบวงเงิน 75 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ทั้ง 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอครั้งนี้ รวมถึงเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการโดยเร็ว 

รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากครม.ไว้อย่างเคร่งครัด