ครม.ผ่านกฎหมายเว้นค่า ปรับเครื่องหมายการค้า-สิทธิบัตร 

ครม.ผ่านกฎหมายเว้นค่า ปรับเครื่องหมายการค้า-สิทธิบัตร 

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ไม่เก็บค่าปรับ! ต่ออายุเครื่องหมายการค้า-จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรเกินกำหนด

วันนี้ (24 ม.ค. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ว่า ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือสิทธิบัตร ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19

โดยร่างกฎกระทรวงฉบับแรก คือ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุการจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนฉบับที่ 2 คือ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งเรียกเก็บจากผู้ถือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ตามร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ยังคงต้องยื่นคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ตามเดิม