"ผบ.ทบ." นำปฏิญาณหน้า "ธงชัยเฉลิมพล" ยอมตายเพื่อชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์

"ผบ.ทบ." นำปฏิญาณหน้า "ธงชัยเฉลิมพล" ยอมตายเพื่อชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์

“ผบ.ทบ.” นำ กระทำสัตย์ ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล “วันกองทัพบก” ลั่น จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ ความสงบ เทิดทูน พระมหากษัตริย์เจ้า รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2565 ของหน่วยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก, กองบัญชาการกองทัพบกฝั่งมัฆวานรังสรรค์ หน่วยข่าวกรองทางทหาร, กรมยุทธศึกษาทหารบก, กรมสวัสดิการทหารบก, กรมดุริยางค์ทหารบก และกรมยุทธโยธาทหารบก บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก   

โดยมี กองพันสวนสนาม จัดจากกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีพันโท อิทธิศักดิ์ เสนตา เป็นผู้บังคับกองพัน  ข้าราชการที่บรรจุใหม่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน ตลอดจนทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยร่วมพิธีพร้อม ณ ที่รวมพล 

"ผบ.ทบ." นำปฏิญาณหน้า "ธงชัยเฉลิมพล" ยอมตายเพื่อชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์

จากนั้นวงดุริยางค์ โดยกรมดุริยางค์ทหารบก นำข้าราชการที่ร่วมพิธีเข้าประจำจุด กองพันสวนสนามออกจากจุดรวมพล เดินแถวเข้าสู่ลานพิธีฯ(งดขั้นตอนสวนสนาม) ประธานขึ้นแท่นรับการเคารพ ผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงความเคารพ

จากนั้นประธานเข้าสู่ปะรำพิธี หมู่เชิญธงเชิญธงชัยเฉลิมพลประจำที่ เพื่อเข้าสู่พิธีสงฆ์ สำหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีฯ มีจำนวน 10 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ข้าราชการที่ร่วมพิธีทุกนายจึงพร้อมใจกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

"ผบ.ทบ." นำปฏิญาณหน้า "ธงชัยเฉลิมพล" ยอมตายเพื่อชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์

พล.อ.ณรงค์พันธ์ นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ว่า ข้าพเจ้า​ ขอกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า 

ข้าพเจ้า​ จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ 

ข้าพเจ้า...จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

ข้าพเจ้า​...จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้า​...จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

ข้าพเจ้า​...จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันกองทัพไทย (วันกองทัพบก) ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย