"นายกฯ"ปลื้ม "ปฏิรูปการศึกษา" คืบ เชื่อ "ไทย" ก้าวหน้า ทันโลก

"นายกฯ"ปลื้ม "ปฏิรูปการศึกษา" คืบ เชื่อ "ไทย" ก้าวหน้า ทันโลก

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" ชื่นชมความก้าวหน้า ปฏิรูปการศึกษา เชื่อ ความก้าวหน้า จะส่งผลพัฒนาให้ทันโลก สั่ง เพิ่มขีดความสามารถเยาวชน สร้างโอกาส เข้าถึงอาชีพ ดูแลสุขภาพจิต ความเครียด พิจารณาหลักสูตรที่สมดุล ลดภาระความใช้จ่าย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ชื่นชมความคืบหน้าสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย และเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้านี้ จะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทันโลก ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าว ได้แก่ การก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) ของโลกอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการเปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้และประสบการณ์ได้จากต่างสถาบัน ตามรายวิชาที่สนใจ ถือเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษา 

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อลูกหลานไทยตลอดมา วางวิสัยทัศน์ กำหนดเป็นแนวทาง กำชับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชน พัฒนาการศึกษา สร้างโอกาสทั้งโอกาสในการศึกษาโอกาสในการทำกิจกรรมของเยาวชน โอกาสในการเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ สนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีโดยเมื่อช่วงวันเด็ก ปี 2565 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านได้รับฟังความคิดเห็นของเยาวชน และได้สั่งการเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขข้อห่วงกังวล ข้อติดขัดของเยาวชน อาทิ ได้สั่งการให้สร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพจิตความเครียดของนักเรียนนักศึกษา พิจารณาหลักสูตรที่สมดุล รวมทั้งหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนนักศึกษา 

“มั่นใจว่า ภายใต้การทำงานของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย เท่าทันกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก รับฟังแนวความคิดของทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอบรมด้านจริยธรรม ศีลธรรม ควบคู่กัน เพื่ออนาคตของชาติไทย” นายธนกร กล่าว