นิด้าโพล ชี้ คนไทยเห็นด้วยมาก ห้าม NGO ทำกิจกรรมกระทบความมั่นคงของรัฐ

นิด้าโพล ชี้ คนไทยเห็นด้วยมาก ห้าม NGO ทำกิจกรรมกระทบความมั่นคงของรัฐ

นิด้าโพล ชี้ คนไทยเห็นด้วยมาก ห้าม NGO ทำกิจกรรมกระทบความมั่นคงของรัฐ - สร้างความขัดแย้ง หนุน NGO เปิดเผยแหล่งเงินทุน

วันที่ 16 ม.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การควบคุม NGO” 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุน พบว่า

ร้อยละ 52.36 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

รองลงมา ร้อยละ 27.78 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 11.26 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 7.69 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 0.91 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศต้องเปิดเผยจำนวนเงินทุนที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน พบว่า

ร้อยละ 58.14 ระบุว่า เห็นด้วยมาก 

ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 8.45ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 6.92 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายห้าม NGO ทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ร้อยละ 34.70 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 25.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 22.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 15.83 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ร้อยละ 44.52 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 21.31 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 19.86 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 12.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ห้ามทำกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอำนาจรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง

ร้อยละ 46.95 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

รองลงมา ร้อยละ 23.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 19.03 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 8.75 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายควบคุมการดำเนินกิจกรรมของ NGO จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชน พบว่า

ร้อยละ 31.28 ระบุว่า ค่อนข้างสร้างผลกระทบ

ร้อยละ 22.83 ระบุว่า ไม่สร้างผลกระทบเลย

ร้อยละ 19.63 ระบุว่า สร้างผลกระทบอย่างมาก

ร้อยละ 19.03 ระบุว่า ไม่ค่อยสร้างผลกระทบ

และร้อยละ 7.23 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล ชี้ คนไทยเห็นด้วยมาก ห้าม NGO ทำกิจกรรมกระทบความมั่นคงของรัฐ