เลขาฯวุฒิ สั่ง ข้าราชการวุฒิสภา WFH  ขั้นสูงสุด ป้อง โอมิครอน ระบาดหลังปีใหม่

เลขาฯวุฒิ สั่ง ข้าราชการวุฒิสภา WFH  ขั้นสูงสุด ป้อง โอมิครอน ระบาดหลังปีใหม่

เลขาธิการวุฒิสภา สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน Work From Home ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค. 65 ขั้นสูงสุด ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร

29 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งเวียนภายในระบุ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 100 ประเทศ และมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าสายพันธุ์หลักในปัจจุบันคือเดลต้ามากถึง 2-5 เท่า

แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 2 เข็ม ไวรัสโอไมครอนก็สามารถทำให้ประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา จึงมีข้อสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 – วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
.
ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประกาศให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา WFH ร้อยละ 50 โดยสลับวันเว้นวัน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
https://tinyurl.com/2p8b7t6x/download