"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"

"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"

เปิดภาพบัตร "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 กำหนด "บัตร" 2 สีใช้อย่างไร พร้อมเผยตัวอย่าง"เครื่องหมายกากบาท" เข้าคูหา กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวัน "เลือกตั้ง อบต." โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนด "บัตรเลือกตั้ง" ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยมีบัตรเลือกตั้ง 2 รูปแบบแบ่งเป็น

1.บัตรเลือกนายก อบต.เป็น "บัตรสีแดง" โดยมีพื้นบัตรสีแดงอ่อน

2.บัตรเลือกสมาชิกสภา อบต. จะเป็น "บัตรสีน้ำเงิน" โดยพื้นบัตรเป็นสีน้ำเงินอ่อน

การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาจะได้รับบัตร 2 ใบแบ่งเป็น ดังนี้

1.บัตรเลือก "นายก อบต." ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ที่มีหมายเลข "นายก อบต." ไม่เกินหนึ่งหมายเลข

 2.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี 

ส่วนกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมาย X ใน "ช่องไม่เลือกผู้สมัครใด" ด้านล่างของบัตรเลือกตั้ง (ตามภาพ)

"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"

อ่านที่เกี่ยวข้อง : โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า "คูหา" ลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

สำหรับสิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.จะต้องรับทราบเกี่ยวกับ วิธีลงคะแนนออกเสียงการเลือกตั้ง วันที่ 28 พ.ย.2564 โดยมีลักษณะ"บัตรดี" และลักษณะ "บัตรเสีย" (ตามภาพ) 

"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็ค 6 สิทธิที่ต้องเสีย! หากไม่ไป "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.นี้ 

อย่างไรก็ตาม ในข้อบังคับใน "พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562"

กำหนดข้อห้ามกระทำความผิดต่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องพึงระวัง ประกอบด้วย

1.ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

2.ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

3.ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

4.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

6.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7.ผู้ใดจงใจกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

อ่านที่เกี่ยวข้อง : ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต." 

"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64 เปิดเครื่องหมายกากบาท กาอย่างไรไม่เป็น "บัตรเสีย"