โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า "คูหา" ลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า "คูหา" ลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

เช็คขั้นตอนโค้งสุดท้าย ก่อนวันเข้า "คูหา" ลงคะแนนออกเสียง "เลือกตั้ง อบต." อาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 รับมือสถานการณ์ "โควิด" ระบาด

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 เวลา 08.00-17.00 น. ถึงวันสำคัญของประชาชนต่อการเลือกผู้แทนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) หรือ "เลือกตั้ง อบต." จากตัวเลขผู้สมัครนายก อบต.ทั่วประเทศ 12,309 คน และผู้สมัครสมาชิก อบต.มากถึง 123,941 คน

การเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นลำดับที่ 3 ต่อจากการ "เลือกตั้ง อบจ." และการ "เลือกตั้งเทศบาล" ซึ่งเป็นกระบวนใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้แทน ไปทำหน้าพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายหาเสียงที่ได้ประกาศไง้ 

สำหรับการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาจะได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบแบ่งเป็น 1.บัตรเลือกตั้ง "นายก อบต." ซึ่งกากบาทได้หมายเลขเดียว 2.บัตรเลือกตั้ง "สมาชิกสภา อบต." สามารถกาได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี

• ใช้หลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งอย่างไร 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ "กกต." ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในวันใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน อาทิ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

อ่านที่เกี่ยวข้อง : ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."

โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า \"คูหา\" ลงคะแนน \"เลือกตั้ง อบต.\" 28 พ.ย.64

ขณะที่คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้ 

1.สัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

4.คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายใน อบต.เดียวกัน จนทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ขอให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี

• บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามลงคะแนนเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา 39 มีดังนี้

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมาย ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำหนด

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็ค 6 สิทธิที่ต้องเสีย! หากไม่ไป "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.นี้ 

โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า \"คูหา\" ลงคะแนน \"เลือกตั้ง อบต.\" 28 พ.ย.64

• เปิดขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง 28 พ.ย.2664

มาที่ขั้นตอนการเลือกตั้ง อบต.วันที่ 28 พ.ย.2564 กกต.ได้กำหนดขั้นตอนในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง จะกล่าวเปิดการออกเสียง ลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง

2.ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัว ประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลข ประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

3.เมื่อแสดงตนแล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่ต้น ขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพื่อไปออกเสียงลงคะแนน

4.เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนแล้วทา เครื่องหมายกากบาท (x) เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่ ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทา เครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย

5.นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร เลือกตั้งด้วยตนเอง

ขณะเดียวกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.กำหนดจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัด ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

2.การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง

3.จัดให้มี อสม. เพื่อทาหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง

4.กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาเซลเซียสจะให้แยกใช้สิทธิ ลงคะแนนคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

5.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สาหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

6.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง 

7.ทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เปิดคู่มือเตรียมพร้อม 28 พ.ย. "เลือกตั้ง อบต." แซนด์บ็อกซ์ 

โค้งสุดท้าย! เช็คขั้นตอนเข้า \"คูหา\" ลงคะแนน \"เลือกตั้ง อบต.\" 28 พ.ย.64