ส.ส.ปชป.จ่อชงแก้ กม.บัตรประชาชน ห้ามรัฐ-เอกชนเรียกเก็บสำเนาทำธุรกรรม

ส.ส.ปชป.จ่อชงแก้ กม.บัตรประชาชน ห้ามรัฐ-เอกชนเรียกเก็บสำเนาทำธุรกรรม

“พิสิฐ” ส.ส.ปชป. จ่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามรัฐและเอกชนเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรม

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … หลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว คือแก้ไขความในมาตรา 15 ทวิโดยบัญญัติเพิ่มเติมมิให้มีการส่งมอบต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนหรือดำเนินการคัดถ่ายและส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อประกอบการกระทำนิติกรรมหรือธุรกรรม รวมทั้งการห้ามมิให้ผู้ใดยึดไว้หรือมีไว้หรือครอบครองไว้ซึ่งต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไว้เว้นแต่จะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ บัญญัติหรือกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญและนำมาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทางด้านภาษี และนิติกรรมสัญญา  ต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย จึงมีความเสี่ยงหากมีการนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลตามบัตรประจำตัวชาชนของผู้อื่นไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 

นายพิสิฐ กล่าวอีกว่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและบทกำหนดโทษในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองปกป้องสิทธิของประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นายพิสิฐ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้ กรณีพบว่ายังคงมีหน่วยงานใดหรือบริษัทเอกชนใด เรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ อีก จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย คือ จำคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะให้สามารถดำเนินการได้