เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่!

เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่!

เว็ปไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" แพร่คำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่!

วันที่ 15 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ 15/2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 14 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าว ได้ระบุบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 15/2564 ลงวันที่15 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร

2.จังหวัดกาญจนบุรี

3.จังหวัดจันทบุรี

4.จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.จังหวัดชลบุรี

6.จังหวัดตาก

7.จังหวัดนครนายก

8.จังหวัดนครปฐม

9.จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.จังหวัดนนทบุรี

11.จังหวัดนราธิวาส

12.จังหวัดปทุมธานี

13.จังหวัดปราจีนบุรี

14.จังหวัดปัตตานี

15.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16.จังหวัดยะลา

17.จังหวัดระยอง

18.จังหวัดราชบุรี

19.จังหวัดสงขลา

20.จังหวัดสมุทรปราการ

21.จังหวัดสมุทรสงคราม

22.จังหวัดสมุทรสาคร

23.จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 30 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดชัยนาท

4.จังหวัดชัยภูมิ

5.จังหวัดชุมพร

6.จังหวัดเชียงราย

7.จังหวัดเชียงใหม่

8.จังหวัดตรัง

9.จังหวัดตราด

10.จังหวัดนครราชสีมา

11.จังหวัดนครสวรรค์

12.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13.จังหวัดพัทลุง

14.จังหวัดพิจิตร

15.จังหวัดพิษณุโลก

16.จังหวัดเพชรบุรี

17.จังหวัดเพชรบูรณ์

18.จังหวัดมหาสารคาม

19.จังหวัดระนอง

20.จังหวัดลพบุรี

21.จังหวัดศรีสะเกษ

22 จังหวัดสตูล

23.จังหวัดสระแก้ว

24.จังหวัดสิงห์บุรี

25.จังหวัดสุพรรณบุรี

26.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27.จังหวัดสุรินทร์

28.จังหวัดอ่างทอง

29.จังหวัดอุดรธานี

30.จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่

2.จังหวัดกำแพงเพชร

3.จังหวัดนครพนม

4.จังหวัดน่าน

5.จังหวัดบึงกาฬ

6.จังหวัดบุรีรัมย์

7.จังหวัดพังงา

8.จังหวัดแพร่

9.จังหวัดพะเยา

10.จังหวัดภูเก็ต

11.จังหวัดมุกดาหาร

12.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13.จังหวัดยโสธร

14.จังหวัดร้อยเอ็ด

15.จังหวัดลำปาง

16.จังหวัดลำพูน

17.จังหวัดเลย

18.จังหวัดสกลนคร

19.จังหวัดสุโขทัย

20.จังหวัดหนองคาย

21.จังหวัดหนองบัวลำภู

22.จังหวัดอุตรดิตถ์

23.จังหวัดอุทัยธานี

24.จังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่! เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่! เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่! เปิดคำสั่ง "ศบค." ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด มีที่ไหนเช็คที่นี่!