"ประกันสังคม" แจ้งโอน เงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์ www.sso.go.th

"ประกันสังคม" แจ้งโอน เงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์ www.sso.go.th

ได้หรือยัง "ประกันสังคม" แจ้งโอน เงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์ www.sso.go.th ถ้ายังไม่ได้แนะช่องทางทบทวนสิิทธิ์

ติดตามการแจกเงินเยียวยา เช้านี้ "ประกันสังคม" แจ้งแก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด รอบรับ "รอบ 2" คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ในวันนี้ 27-28 กันยายน 2564

"ประกันสังคม" แจ้งโอน เงินเยียวยา ม.33 เช็คสิทธิ์ www.sso.go.th

ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ได้ที่นี่ 

หากยังไม่ได้ให้รีบยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" ดังนี้

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)