ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขต 'เลือกตั้ง กทม.' 50 เขต

ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขต 'เลือกตั้ง กทม.' 50 เขต

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ "เลือกตั้ง กทม."

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 51 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

ดูฉบับเต็มได้ที่ : ratchakitcha.soc.go.th

163013382770

163013382889

163013382924