"เพื่อไทย"นัดส.ส.แถลงท่าทีแก้รธน.พรุ่งนี้-ชูรื้ออำนาจส.ว. บัตรเลือกตั้ง2ใบ

"เพื่อไทย"นัดส.ส.แถลงท่าทีแก้รธน.พรุ่งนี้-ชูรื้ออำนาจส.ว. บัตรเลือกตั้ง2ใบ

"เพื่อไทย"นัดส.ส.แถลงท่าทีแก้รธน.พรุ่งนี้-ชูรื้ออำนาจส.ว. บัตรเลือกตั้ง2ใบ 20 เม.ย.ประชุมใหญ่ ตั้งกรรมการจริยธรรมชุดใหม่ ดูวินัยส.ส.

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย โดยเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ประชุมกำหนดให้จัดประชุมใหญ่วันที่ 20 เม.ย. เวลา9.00น. ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ในการประชุมยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย จริยธรรมของพรรค สืบเนื่องจากในพรรคมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งต่างๆในพรรค

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาทำหน้าที่มี นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธาน นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นกรรมการ และตน เป็นกรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชุดใหม่ ซึ่งข้อบังคับพรรคเพื่อไทย กำหนดองค์ประกอบไว้ 15คน ให้7คนต้องมาจาก กรรมการบริหารพรรค 4คนมาจากหัวหน้าสาขาพรรค ตามภูมิภาคต่างๆ อีก4คน คัดเลือกจากตัวแทนพรรค ประจำจังหวัด เมื่อครบ15คน จะขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ประจำปีของพรรค และแจ้งให้นายทะเบียนของพรรคได้รับทราบต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวว่า วันที่6เม.ย.จะมีการประชุมส.ส.ของพรรค เพื่อหารือท่าทีเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่7-8เม.ย.มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพรบ.ประชามติ และกฎหมายยาเสพติด ในวันที่7เม.ย. เวลา13.00น. จะมีการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ห้องประชุม 309 ในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ

ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้มี2แนวทาง ที่สามารถทำได้ เพียงแต่ยังไม่ได้คุยเป็นทางการว่าจะเลือกแนวทางใด เพราะตามแนวทางมาตรา256 พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยทำ แต่ไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาฯ โหวตไม่ผ่าน แต่ครั้งนี้จะเพิ่มความรอบครอบมากขึ้น ซึ่งจะต้องนำมาหารือกันว่า จะแก้ทั้งฉบับผ่านมาตรา 256 หรือเอาเฉพาะบางมาตราที่ตรงกับความต้องการประชาชนมากที่สุด

โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยมุ่งที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 4ประเด็น 1.อำนาจหน้าที่ส.ว. 2.ระบบเลือกตั้งให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบ 3.อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ ทั้งที่มาและอำนาจหน้าที่ 4.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หากยึดตามเดิม บ้านเมืองอาจขาดความยืดหยุ่น ปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ โดยประเด็นที่กล่าวถึง จะเป็นประเด็นหลักในการนำมาพิจารณาในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้