"สมเจตน์" ซัด "ฝ่ายค้าน" โจมตี "ส.ว." หลังให้ข่าว จะคว่ำ "ร่างพ.ร.บ.ประชามติ"

"สมเจตน์" ซัด "ฝ่ายค้าน" โจมตี "ส.ว." หลังให้ข่าว จะคว่ำ "ร่างพ.ร.บ.ประชามติ"

พล.อ.สมเจตน์ ชี้ ฝ่ายค้านพูดเพื่อตีปลาหน้าไซ หวังโจมตี ส.ว. หลังคาดการณ์ส.ว.จะคว่ำร่างพ.ร.บ.ประชามติ ขวางแก้รัฐธรรมนูญ

        พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.... รัฐสภา กล่าวต่อกรณีที่มีฝ่ายการเมืองซีกฝ่ายค้านระบุว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงมติไม่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประชามติ ในวาระสาม เพื่อทำลายกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นการพูดเพื่อตีปลาหน้าไซ และคาดการณ์ไปเอง หวังโจมตี ส.ว. ทั้งที่ยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีในการประชุมกมธ. วันที่ 1-2 เมษายน นี้เพื่อพิจารณารายละเอียดหลังจากที่กฤษฎีกาปรับแก้ไขเนื้อหาแล้ว ว่าสอดคล้องกับมาตรา 9 ที่ได้รับการแก้ไข ให้สิทธิประชาชนและรัฐสภาเสนอเรื่องทำประชามติได้  ทั้งนี้การเพิ่มเนื้อหาดังกล่าวต้องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้พิจารณาว่านำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ด้วย   

       พล.อ.สมเจตน์ กล่าวตอบคำถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีส.ว. ระบุว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ว่า เป็นความเห็นในมุมมองของกฎหมาย ทั้งนี้ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำประชามติได้ กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณีที่ครม. เห็นชอบ ดังนั้นมาตรา 9 ที่เพิ่มขึ้นใหม่นั้น ได้เพิ่มเติมประเด็นให้จัดทำประชามติอื่นๆ ที่นอกเหนือรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นความเห็นต่าง หากจะให้ได้ข้อยุติต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาด หลังจากที่ผ่านวาระสามแล้ว และเป็นช่วงก่อนที่ร่างกฎหมายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ  โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อกันได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ 

      "กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า มาตราใดขัดรัฐธรรมนูญ มาตรานั้นก็ใช้บังคับไม่ได้่ แต่ถ้ามาตราที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญของกฎหมาย จะมีผลทำให้ร่างกฎหมายตกไปทั้งฉบับ ซึ่งมาตรา9 ถือเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า มาตรา9ขัดรัฐธรรมนูญ จะทำให้ร่างพ.ร.บ.ประชามติตกทั้งฉบับ ถือเป็นเรื่องน่าห่วง" พล.อ.สมเจตน์ กล่าว.