‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มีนาคม เช็คขั้นตอน ‘เลือกตั้ง’ ที่นี่!

‘เลือกตั้งเทศบาล’  28 มีนาคม เช็คขั้นตอน ‘เลือกตั้ง’ ที่นี่!

โค้งสุดท้าย เตรียมไป “เลือกตั้งเทศบาล” 28 มี.ค.64 เปิดวิธีเลือกตั้ง มีบัตรกี่ใบ มีขั้นตอนอย่างไร?

อีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 แล้ว โดยมีจำนวนเทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้เลือกตั้งได้ตั้งแต่ 08.00 . – 17.00 .

กรุงเทพธุรกิจ ชวนเตรียมความพร้อมทั้งหลักฐาน และทบทวนขั้นตอนการเลือกตั้งก่อนออกไปใช้สิทธิดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย

4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ​:

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น

- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ฯลฯ

 

บัตรเลือกตั้ง

สำหรับการเเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2 ใบที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.. ดังนี้

- ใบแรกเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีม่วง" ซึ่งเป็นบัตรเลือก "นายกเทศมนตรี"
- ใบที่สองเป็นภาพบัตรเลือกตั้ง "สีชมพู" ซึ่งเป็นบัตรเลือก "สมาชิกสภาเทศบาล"

ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข ส่วนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกได้ 1 หมายเลข 

แต่หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง "ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด"

   

161658000254

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน

แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

3. รับบัตรเลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

4. ทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้
-
บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
-
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่
  
แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

    

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง