"รัฐสภา" ใช้ 20 ชั่วโมง ถก "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วาระสอง - รอ15วันโหวตวาระสาม

"รัฐสภา" ใช้ 20 ชั่วโมง ถก "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วาระสอง  - รอ15วันโหวตวาระสาม

รัฐสภา ผ่านพิจารณา วาระสองของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ใช้เวลารวม 20 ชั่วโมง "ชวน" ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือ แม้กังวลว่าจะไม่ผ่าน หรือทำไม่ได้

        ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงการประชุมรัฐสภา  ซึ่งพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง  ในช่วงท้ายของการพิจารณา  มีประเด็นสำคัญ​อยู่ที่ การนำร่างรัฐธรรมนูญไปทำออกเสียงประชามติ  ซึ่งกรรมาธิการ ได้แก้ไข โดยวางหลักการสำคั​ญ ไว้คือ  กรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญต้องตกไป นอกจากมีเสียงไม่เห็นชอบ แล้ว ยังกำหนดให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงมาออกเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้สิทธิออกเสียง  ด้วย
           ทั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นด้วย เนื่องจากมองว่าการกำหนดหลักการดังกล่าวไว้ อาจเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจที่ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้ผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ถึงกึ่งหนึ่งได้ อาทิ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เป็นต้น  อย่างไรก็ดี กมธ.​ฯ ชี้แจงว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้บัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ โดยเสียงข้างมาก  521เสียงเห็นด้วยกับกรรมาธิการ ต่อ  42 เสียง และ งดออกเสียง 17 เสียง
           และ มาตราว่าด้วยกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นนั้นตกไป กมธ.ฯ ไม่มีการแก้ไข โดยสาระสำคัญ ระบุ ให้ใช้เสียง ของคณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส.​ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ เสียงของส.ส.​รวมกับ ส.ว. จำนวน 1 ใน 5 เสนอญัตติให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยใช้เกณฑ์เห็นชอบที่คะแนนไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา  สำหรับมติของรัฐสภาที่เกิดขึ้น กำหนดไว้ด้วยว่า เมื่อรัฐสภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเสนอญัตติอีกไม่ได้ เว้นแต่จะะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่แล้ว นอกจากนั้นกำหนดหลักการห้ามบุคคลที่เป็น ส.ส.ร. กลับมาเป็นส.ส.ร.อีก

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกมธ.เสียงข้างน้อย ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายขอแก้ไขให้ตัดเนื้อหา ที่บังคับห้ามเสนอญัตติแก้รัฐธรรมนูญ อีก หากรัฐสภาไม่เห็นด้วย จนกว่าจะมีการเลือกตั้งรอบใหม่  โดยนายรังสิมันต์ ขอร้องต่อรัฐสภา เพื่อให้กลไกแก้ปัญหาประเทศเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ดีกมธ.เสียงข้างมากยืนยันในเนื้อหาเดิม เพราะไม่มีการแก้ไข จากนั้นที่ประชุมลงมติ ผลปรากฎว่าเสียงข้างมาก 393 เสียง เห็นด้วยกับกมธ.ฯ ต่อ 157 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง
        จากนั้นได้พิจารณา มาตราว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งส.ส.ร. ภายใน30วัน นับจากวันที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ และกำหนดให้การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่รัฐธรรมนูญใหม่ใช้บังคับ ซึ่งที่ประชุมเสียงเอกฉันท์ 514 เสียงเห็นด้วย
         และเมื่อเวลา 21.50 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวกับที่ประชุมว่า ได้พิจารณาเรียงลำดับมาตราและถือว่ารัฐสภาได้พิจารณาวาระสองเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256(5) กำหนดไว้ว่าให้รอไว้ 15 วันและพ้นกำหนดให้พิจารณาวาระสามต่อไป ซึ่งจะนัดหมายต่อไป จากนั้นเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านพระบรมราชโองการปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 2 
        ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นเกือบ 20 ชั่วโมง

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการปิดประชุม นายชวน กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ได้อดทนอยู่เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้มีสมาชิกกังวลว่าจะไม่ผ่านจะทำไม่ได้ ตนยืนยันว่าเราต้องทำ.